12 januari 2017

QuaggaFiltre – natuurlijke verbetering van waterkwaliteit

nseg-civos

 

 

 


Wilt u meer weten over het QuaggaFiltre? Ga naar onderstaande tab contact of bel +31-227-51 21 44

a1-presentatie-mosselfilter-revfklein

QuaggaFiltre

QuaggaFiltre is een door CIV Den Oever u.a. ontwikkeld instrument voor waterkwaliteitsbeheer. Gebruikmakend van het waterzuiverend vermogen van de Quaggamossel kan de installatie zorgen voor een natuurlijke verbetering van waterkwaliteit in bijvoorbeeld zwem- of boezemwateren.

De installatie is ontworpen op basis vaan een “muur” van mosselcultuur, waarbij de mosselen de opdracht zullen uitvoeren om door middel van hun natuurlijke zuiveringscapaciteit de watermassa te ontdoen van ongewenste algenvorming, bijvoorbeeld Blauwalg. Op deze wijze kan bestrijding op natuurlijke wijze plaatsvinden en kan het gebruik van de wateren op duurzame wijze in stand gehouden worden.

Een omgevingsvriendelijke ontwikkeling voor mens, dier en natuur.QuaggaFiltre: Natuurlijk Duurzaam

QuaggamosselMen heeft oorspronkelijk een onderzoek uitgevoerd naar maatregelen die moeten zorgen voor een duurzame verbetering van de waterkwaliteit en de ecologie in de Sloterplas (Amsterdam). Het onderzoek richtte zich op de rol van quaggamosselen en onderwaterplanten in het op natuurlijke wijze zuiveren van de watermassa.

QuaggaFiltre is gebaseerd op de volgende doelstelling: “Quaggamosselen op biologische wijze een systeemomslag laten veroorzaken van troebel (blauwalg)water naar veel helderder en zuiverder water.”

Onderzoek – ontwikkeling – realisatie
Na uitgebreid literatuuronderzoek om de ecologie van de invasieve uitheemse quaggamossel te begrijpen, blijkt dat de zebramossel en quaggamosse veel op elkaar lijken. Echter, naar quaggamossels is veel minder onderzoek uitgevoerd dan naar zebramossels. Er is een kennisoverzicht gemaakt over Dreissena’s met zoveel mogelijk de nadruk op quaggamossels in diepe plassen. Er is in het onderzoek dieper ingegaan op de filtratiecapaciteit, op de graas op blauwalgen, op de invloed op het aquatische ecosysteem en op de predatie door vogels en vis.

Voor de Sloterplas is, in verschillende diepteklassen, de populatieopbouw van Dreissena’s bepaald door een groot aantal monsters te nemen. Bovendien zijn beelden gemaakt met een onderwaterdrone. De mossels zijn geanalyseerd en uitgedrukt in dichtheden, lengteverdeling, biovolumeverdeling en biomassaverdeling . Met deze gegevens kan ook een indruk worden verkregen van de fitheid van de mossels.

Op basis van een eenvoudig model, gebaseerd op groeisnelheden van blauwalgen, is de benodigde filtratiecapaciteit berekend om blauwalgenbloeien te voorkomen. Met kengetallen uit de literatuur van de filtratiecapaciteit en de actuele lengteklasseverdeling in de plas, is berekend hoeveel water door de quaggamossels kan worden gefiltreerd en welke verblijftijd dat oplevert.

Op basis van de aanwezige predatoren van Dreissena’s is ingeschat hoe groot de invloed kan zijn van predatie op de Dreissenapopulatie. De gevonden resultaten leidden tot conclusies en discussie. Deze gaan over de effectiviteit van de aanwezigheid van quaggamossels op de helderheid van de plas, over de fitheid van de populatie en over de huidige en te verwachten invloed van de mossels op de aquatische ecologie in de plas. Op basis daarvan zijn waterkwaliteitsverbeterende maatregelen voorgesteld en getest waarbij gebruik wordt gemaakt van de quaggamossels.

Als onderzoeksproject is in juni 2016 een 180 meter lang QuaggaFiltre aangelegd dat het zwemstrand in de Sloterplas extra beschermt. Het bestaat uit hangende netten tot op de waterbodem waarop quaggamossels groeien. [bron: Waternet]

Kansen
QuaggaFiltre biedt kansen voor het biologfisch, duurzaam zuiveren van waterpartijen. Daarnaast biedt het mogelijkheden voor het hergebruiken van het basis-installatiemateriaal. Een prachtige win-win situatie!

QuaggaFiltre is innovatief en toekomstgericht en een initiatief dat past binnen de huidige ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en milieu!

Wilt u meer weten over het QuaggaFiltre project?

  • Vul het formulier op het tabblad CONTACT in
    • stuur een email naar info@civ.nl
      • bel +31-227-51 21 44

De volgende partijen zijn betrokken bij de pilotfase van QuaggaFiltre:

civ-logo_iso

 

 

waternet

 

 

imares-logo

logo-stichting-noordzee-label

 

 

 


 

dolphin-hsHet in QuaggaFiltre toegepaste netwerk kan voor recycling worden aangeboden aan Healthy Seas. Deze organisatie zet zich in voor een duurzaam gebruik van het zeemilieu en zamelt hiervoor afgewerkt en opgevist oud netwerk in. Deze materialen vormen de basis voor nieuwe producten, zoals kleding en vloerbedekking etc.

 

 

 

 


a1-presentatie-mosselfilter-revfklein